Skip to main content

Dades x Polítiques Públiques x Dones

Dades sobre violència masclista per incidir en les polítiques públiques

En aquest portal de dades obertes trobareu informació rellevant sobre violència masclista. L’objectiu principal d’aquest espai és generar informació valuosa en dades i rellevant sobre la problemàtica de la violència masclista i de gènere a través de la recol·lecció i l’anàlisis de dades. En definitiva, busquem evidenciar la magnitud del problema per contribuir a la seva incidència en les polítiques públiques. 

Trobareu informació sobre tres àrees clau en la lluita contra la violència masclista: la sensibilització i prevenció, l’impacte de la violència i la seguretat feminista en l’espai púbic. Creiem que les dades obertes són una eina fonamental per a la presa de decisions informades i efectives. Per això, la nostra intenció és oferir informació per a ser utilitzada per organitzacions i responsables polítiques per al desenvolupament d'estratègies efectives i de protecció vers les violències masclistes. 

El portal web es distribueix en els següents apartats

Prevenció i sensibilització

Implicació social en la denúncia de violència masclista

En aquesta visualització es veu l’evolució de les persones que denuncien casos de violència masclista a Catalunya i el Barcelonès. Mostra com ha evolucionat el perfil de les persones que denuncien casos de violència masclista des de 2013 fins a 2022. En aquest sentit, s’observa que en aquest període analitzat la majoria de les denúncies han sigut realitzades per la propia usuària que pateix la violència, superant sempre el el 75% de les denúncies. 

A més a més, es destaca que el familiar o la persona propera de la víctima és la segona persona que més denúncies realitza, representant al voltant del 18% del total de les denúncies

 

La visualització mostra l'evolució del tipus de relació o vincle de la persona que truca per denunciar casos de violència masclista a Catalunya i el Barcelonès entre 2013 i 2022. Les dades reflexen que, en general, les amistats són les persones que més denuncien els casos de violència masclista, seguides pels progenitors i altres persones properes.

En concret, durant els anys 2013 a 2019, la majoria de les persones que van trucar per denunciar van ser amistats i progenitores, representant al voltant del 28% i 24% respectivament. Mentre que la relació amb germans/es i fills/es es va mantenir més o menys estable al voltant del 10%. 

No obstant, durant l’any 2020 es va produir un canvi en el tipus de relació de la persona que truca per denunciar, o els progenitors/res van disminuir significativament (del 24% al 4% en el conjunt de catalunya i del 22% al 5% en el Barcelonès). Va experimentar-se també un fort creixement de les persones que no van indicar la relació (+17% en tot Catalunya i +13% al Barcelonès).

El 2021 i 2022 es va tornar a nivells similars al 2019 i anteriors amb una lleugera disminució dels progenitors.

 

La visualització “perfil de les dones víctimes de violència masclista” mostra la distribució per edats de les trucades al 900 en el territori del Barcelonès i en tota Catalunya, desde 2018 fins a 2022. Les dades mostren que les dones que truquen al 900 tenen una distribució d’edats similar si les comparem en ambdòs territoris, però amb algunes diferències a destacar. 

Segons les dades de dones que truquen al 900 en el Barcelonès, la majoría de les víctimes tenen entre 31 i 40 anys, seguint de les dones d’entre 41 i 50 anys. En general, aquestes dades s’han mantingut bastant estables al llarg dels anys. No obstant, s’observa una lleu disminució en el percentatge de les dones entre 41 i 50 anys en les dades del 2022 en comparació amb els anys anteriors. 

Les dades de les dones que truquen al 900 de tota Catalunya també reflexen una tendència similar. La majoria de les víctimes es troben en el grup d’edat de 31 a 40 anys, seguit de les dones entre 41 i 50 anys. Al igual que en el Barcelonès, aquestes edats han sigut consistents en els últims anys. 

La visualització també mostra el perfil educatiu de les dones víctimes de violència masclista en quant al seu nivell d’estudis en Catalunya i el Barcelonès durant els anys 2018 i 2022. Les dades indiquen que en general, el percentatge de dones amb estudis secundaris és el més alt en totes les categories, seguit per les dones amb estudis primaris i superiors. El percentatge de dones sense estudis és més baix en totes les categories. 

En el cas del Barcelonès, s’observa una tendència a la disminució del percentatge de dones amb estudis primaris desde 2018 a 2022, mentre que el percentatge de dones amb estudis secundaris ha augmentat gradualment. A més a més, el percentatge de dones amb estudis superiors també ha augmentat, encara que en menor mesura. 

Per altra banda, en el cas de tota Catalunya, el percentatge de dones amb estudis primaris i secundaris ha disminuït lleugermanet mentre que el percentatge de dones amb estudis superiors ha augmentat en els últims anys. A més a més, el percentatge de dones sense estudis ha sigut relativament estable. 

 

 

Implicació de la jovent en la denuncia de les violències masclistes

En la visualització es presenta la informació sobre els casos atesos per la USAV (dades dels nois i noies estudiants de la ESO, Batxillerat i altres cicles), classificats per tipus i àmbit de violència, així com també per gènere de la víctima. Les dades corresponen als anys 2021 i 2022, ja que l’App va començar a funcionar a l’any 2021. 

Destaca la disminució significativa dels casos reportats en l’App per violència masclista en 2022, passant de 163 en 2021 a només 37 en 2022. Per altra banda, s’observa que el gènere femení és el que més casos reporta, representan el 61,1% del total en 2021 i el 63,4% en 2022. 

Tal com estan presentades les dades en origen no es pot establir una correlació entre les classificacions de tipologia i àmbit.  

 

En la visualització es mostra el nombre d’activitats realitzades en Santa Coloma sobre prevenció i sensibilització en els anys 2020 fins a 2022, en les àrees d’igualtat, prevenció de violències masclistes i LGTBI. 

Destaca l’augment significatiu en el nombre d’activitats en les àrees d’igualtat i prevenció de violències masclistes durant el curs 21/22. L'àrea d’igualtat, va passar d’un total de 79 activitats en el període de 20/21 a 219 en 21/22, el que representa un aumento del 177%. En quant a la prevenció de violències, es va passar d’un total de 67 activitats el 20/21 a 196 activitats en el període 21/22, i això significa un augment del 192%.

 

Perfil de les víctimes de violència masclista

En la visualització es mostra l’evolució per anys del temps de relació quan les dones víctimes denuncien la violència masclista en Catalunya comparat amb el Barcelonès, desde 2013 fins a 2022, a través de les trucades a la línea d’atenció contra la violència de gènere. 

En les dades analitzades, s’observa un augment progressiu en les denúncies presentades quan la víctima porta entre 1 i 10 anys de relació amb el seu agresor en els anys 2020 i 2021. A més a més, s’aprecia que en l’any 2020 la majoria de les denúncies es van acumular entre les víctimes que havien estat en una relació entre 1 i 5 anys amb l'agressor. 

L’any 2022 es va registrar un gran nombre de denúncies que no especifiquen o no consta el temps de relació amb l’agressor. 

 

Es mostra l’edat de la víctima que denuncia la violència masclista a Catalunya i el Barcelonès, desde 2013 fins a 2022. 

Entre les dades a destacar, s’observa que en tots els anys la franja que més denuncia són  les dones en el grup de 31 a 40 anys. 

A més a més, en els anys 2020 i 2021 es registra un augment de les denúncies presentades per dones del grup d’edat de 31 a 40 anys. 

L’augment de les denúncies en els grups d’edat esmentats i el menor temps de relació de les dones que denuncien amb el seu agressor pot ser indicatiu d’una major sensibilització i conscienciació sobre la violència masclista.

 

Impacte de la Violència masclista

Impacte de la violència de gènere en el territori i els seus recursos

La visualització mostra l’evolució de denúncies per violència masclista en Catalunya, el Barcelonès Nord i Santa Coloma de Gramenet desde 2018 fins a 2022. Segons les dades presentades, en Santa Coloma de Gramenet, les denúncies per lesions i maltractament es van mantenir al voltant del 65% en els anys 2018, 2019 i 2020, mentre que en 2021 i 2022 van augmentar significativament, arribant al 76% i 72% respectivament. A més a més, va haver un augment en les denúncies per infraccions de penes i mesures, del 13% en 2018 al 20% en 2021 i 2022. També és important destacar que en 2022, les denúncies per violència sexual van augmentar al 7%. 

En el Barcelonès nord, les denúncies per lesions i maltractament també van augmentar significativament, del 53% en 2018 al 86% en 2021 i 85% en 2022. A més a més, va haver un augment en les denúncies per violència sexual, del 10% en 2018 al 11% en 2020. No obstant això, en 2021 i 2022, no es van proporcionar dades sobre denúncies de violència sexual. En referència a les infraccions de penes i mesures, van disminuir del 17% en 2020 al 13% en 2021 i al 10% en 2022.

En Catalunya en general, les denúncies per lesions i maltractament es van mantenir estables al volant del 69% en 2021 i el 68% en 2022. Les denúncies per violència sexual es van mantenir estables al voltant del 9% en 2021 i 2022, mentre que les infraccions de penes i mesures van augmentar lleugerament del 12% en 2018 al 14% en els anys següents.

Mesures per a protegir a les dones

En la visualització es mostra l’evolució de les resolucions sobre les ordres de protecció a les dones en Catalunya, el Barcelonès nord i Santa Coloma durant els anys 2018 al 2022. En general, es pot observar que el nombre de les ordres de protecció adoptades ha fluctuat, mentre que el percentatge d’ordres de protecció denegades ha augmentat en la majoria dels casos. 

En Santa Coloma de Gramenet, el percentatge d’ordres de protecció adoptades va augmentar de 55% en 2018 a 59% en 2022, mentre que el percentatge d’ordres de protecció denegades va disminuir del 45% en 2018 al 40% en 2022.

En el Barcelonès nord, el percentatge d’ordres de protecció adoptades va augmentar de 37% en 2018 a 51% en 2021, però després va disminuir a 31% en 2022. En contrast, el percentatge d’ordres denegades va augmentar significativament del 38% en 2018 al 67% en 2022. 

Per últim, en Catalunya el percentatge d’ordres adoptades es va mantenir estable al voltant del 50% durant els anys 2018 al 2022, mentre que el percentatge d’ordres de protecció denegades va augmentar del 46% en 2018 al 53% en 2022. 

 

Impacte de la violència de gènere en el territori i els seus recursos

La visualització mostra l’evolució del nombre de trucades rebudes al servei d’atenció telefònica a dones víctimes de violència masclista a Catalunya desde 2013 fins al 2022. Hi ha una tendència a l’alça en la quantitat de trucades rebudes, amb un pic significatiu en 2021, quan es van rebre més de 11.000 trucades. En general, durant els anys 2013 a 2018, el nombre de trucades va fluctuar en un rang estret, amb algunes variacions anuals, però no va haver canvis importants en la quantitat de trucades rebudes. No obstant això, a partir de l’any 2019, va haver un augment constant i significatiu en el nombre de trucades, assolint el seu punt màxim en 2021.

La visualització mostra el nombre d’atencions en centres d’atenció a la dona en Catalunya i al Baix Besòs (Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià) desde 2019 fins al primer semestre de 2022, i estan expressats en atencions per cada 1000 habitants. 

En Catalunya s’observa un increment progressiu en el nombre d’atencions per cada 1000 habitants, amb un augment del 24,8% desde 2019 fins al primer semestre de 2022. En el Baix Besòs, la taxa d’atenció ha sigut més estable, mantenint-se pràcticament constant durant tot el període d’anàlisi. Per altra banda, a Santa Coloma de Gramenet evidencia un augment important en el nombre d’atencions a partir de 2020, arribant a assolir un màxim de 14,4 atencions per cada 1000 habitants en 2021.

 

En la visualització es veu l’evolució de les dones ateses a Santa Coloma de Gramenet en els últims cinc anys, desde el 2018 fins al 2022. En l’any 2018, es van registrar 436 dones ateses, mentre que en 2019 aquesta xifra es va incrementar a 488 dones. No obstant, en el 202, la xifra de dones ateses va disminuir a 437. 

No obstant això, el nombre de dones ateses en Santa Coloma en l’any 2021 va augmentar significativament a 602, mostrant una tendència a l’alça. A més a més, a l’any 2022 es van registrar 750 dones ateses.

 

La visualització mostra el perfil de les dones víctimes de violència masclista ateses en Santa Coloma segons la seva edat en els últims cinc anys. En general, podem observar que la majoria d’usuàries que acudeixen es troben en un tram d’edat d’entre 31 a 50 anys, això representa més del 70% de les atencions en tots els anys. 

En quant a l’evolució temporal, es pot observar que la proporció de dones menors de 18 anys que acudeixen al SIAD ha augmentat gradualment, passant d’un 0% en 2018 a un 2% en 2022. També es pot destacar que la proporció de dones en el tram d’edat de 18 a 30 anys ha disminuït lleugerament en els últims 5 anys, mentre que la proporció de dones de 41 a 50 anys ha mantingut una tendència estable al voltant del 30%. 

 Respecte al nivell d’estudis, es pot observar que la majoria de les usuàries ateses tenen estudis primaris o secundaris, amb un percentatge similar cada any. A més a més, es veu que el percentatge d'usuàries amb estudis superiors ha fluctuat, passant d’un 7% en 2018 al 12% en 2019, i mantenint-se entre el 8% i el 10% en els anys següents. Per altra banda, el percentatge de dones sense estudis ha disminuït, i s’ha mantingut en un 4% desde 2020. 

També es pot apreciar que en alguns anys hi ha un percentatge de dones a les que no s’ha registrat el nivell d’estudis (no consta). En 2020, aquest percentatge va augmentar significativament. No obstant, en 2021 i 2022 s’ha reduït en comparació amb l’any anterior. 

En relació amb les unitats de convivència, la majoria e les dones víctimes de violència masclista a Santa Coloma són monoparentals o tenen una parella estable amb fills o filles a càrrec. En el cas de les unitats monoparentals, s’observa una estabilitat en el percentatge al llarg dels anys, mentre que en el cas de les parelles estables amb fills o filles a càrrec, s’ha produït un descens del 24% en 2018 al 17% en 2022. 

Per altra banda, s’observa un augment en el percentatge de dones víctimes de violència masclista a les unitats de convivència de família extensa, passat del 15% en 2018 al 23% en 2022. També hi ha hagut un augment en el percentatge de dones que tenen una unitat de convivència unipersonal, encara que aquest ha sigut amb més moderació.  

Pel que fa a les dones que es troben en procés de separació, s’observa undesens important en els últims anys, passant del 7% en 2019 al 2% en 2022. Per últim, el percentatge de dones víctimes de violència masclista que comparteixen habitatge sense vincles familiars és estable al llarg dels anys, amb un valor aproximat del 4%. 

Respecte a l’estat civil de les dones ateses a Santa Coloma, en l’any 2018, el 42% de les dones estaven casades, mentre que el 26% erren solteres, el 13% divorciades i el 6% separades de fet. Per l’any 2022, s’observa que ha disminuït el percentatge de dones casades ateses, passant del 42% al 35%, mentre que ha incrementat el percentatge de dones solteres i en parelles estables, del 26% al 31% i del 5% al 8%. 

En quant a les dones separades de dret, s’ha mantingut estable en un 4% al llarg dels anys, mentre que les dones separades de fet ha augmentat del 6% en 2018 al 8% al 2022.

Respecte a la situació laboral de les dones ateses, s’observa una disminució de les dones en situació d’atur al llarg del període, passant d’un 40% en 2018 a un 28% en 2022. Per altra banda, es destaca que la majoría de dones tenen feina, ja sigui a mitja jornada (24% en 2022), a temps parcial (11% en 2022) o que es troben en baixa laboral (8% en 2022). 

Pel que fa a les dones que no treballen de manera remunerada, aquest grup ha oscil·lat entre un 0% i un 3% al llarg del període. També s destaca un petit percentatge d’usuàries que es troben en situació de jubilació (7% en 2022), mentre que el percentatge d’estudiants ha anat augmentat, passant del 2% en 2018 al 5% en 2022. Cal mencionar un percentatge significatiu de dones que s’inclouen en la categoría “d’altres”, que ha oscil·lat entre el 9% en 2018 i el 14% en 2022. 

En relació al país d’origen de les dones ateses, s’observa que la majoría e les dones són d’Espanya, representant el 61% en 2018 i augmentant al 64% en 2022, el següent país amb major presència és el Marroc. Per altra banda, la resta de països no presenten gaires variacions, encara que s’observa un augment en la presència de dones de la República Dominicana en 2022, passant de l’1% al 4% en 2022.

 

Espai públic i seguretat feminista

Delictes en l'espai públic

En la visualització es mostra la distribució dels delictes coneguts a l’espai públic en Catalunya, així com en dos ciutats del Baix Besòs: Santa Coloma i Badalona. En 2022, en Catalunya, la majoria dels delictes coneguts (83%) van ser contra el patrimoni i  l'ordre socioeconòmic, mentre que els delictes de lesions, contra la llibertat i contra la seguretat viària van representa un percentatge menor. 

En Santa Coloma, la majoria de delictes coneguts en 2022 també van ser contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic (77%), encara que el percentatge de delictes de lesions va ser més alt que en Cataluña en el seu conjunt, amb un 9%. 

En Badalona, el percentatge de delictes coneguts contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic va ser encara major que en Santa Coloma i Catalunya, amb un 86%.

En aquesta visualització es mostren les víctimes dels diferents delictes a Catalunya per tipología de delicte, sexe i edat entre els anys 2018 i 2021. En general, podem observar que les dones són més víctimes dels delictes sexuals que els homes en totes les edats.

En relació a la distribució de víctimes per edat, es pot observar que els víctimes més joves, especialment en el rang d’edat de 0 a 13 anys, són especialment vulnerables als delictes sexuals. Altre aspecte important a tenir en compte és l’evolució de la quantitat de víctimes de delictes sexuals al llarg del temps, es pot observar que, en general, ha hagut un augment en el nombre de víctimes de delictes sexuals, tant en homes com en dones, amb excepció de les víctimes homes d’entre 14 i 17 anys que van experimentar un augment significatiu en 2019 pero una disminució en 2021. 

 

Delictes en l'espai públic contra les dones

La visualització mostra l’evolució de la violència masclista en l’àmbit social i comunitari a Catalunya, desde 2011 fins 2022. Els delictes que es consideren dins d’aquesta categoria són aquells que han succeït en els espais públics. Les dades s’han desglossat per edat i any. 

En relació a la distribució per edat de les dones víctimes, s’observa una tendència constant en que les víctimes més joves són les més afectades. En 2011, les víctimes menors de 20 anys representen el grup més nombrós amb 210 casos, mentre que en 2022 es van registrar 1170 víctimes. La violència contra les dones de entre 20 i 29 anys també és significativa, amb un augment considerable a partir de 2014. Per altra banda, les víctimes majors de 50 anys són les que menys casos registre, però també experimenten un augment en els últims anys. 

En el cas dels agressors, veiem que hi ha una inversió de les edats on agredeixen més els homes que es troben entre els grups d’edat de 40 a 49 anys amb una gran diferència respecte als altres grups d’edat a l’any 2022.

 

En la primera visualització es presenta la comparació entre el nombre de dones i nenes majors de 16 anys que han sigut víctimes de violència sexual en espais públics i el total de agressions sexuals en Catalunya desde 2017 fins a 2021. Les dades demostren que les agressions en espais públics representen una part significativa de totes les agressions sexuals en la regió. 

En l’any 2017, les agressions sexuals en espais públics representen el 61% de totes les agressions sexuals en Catalunya, mentre que en 2020, aquesta xifra es va reduir al 50%. No obstant, en 2021, el percentatge d’agressions sexuals en espais públics va augmentar al 52% del total d’agressions. 

En la tercera visualització es mostra una comparativa del nombre de dones i nenes majors de 16 anys víctimes de violència sexual en espais públics per tipus d’espai en Catalunya entre els anys 2017 i 2021. Les dades mostren que el nombre d’agressions sexuals en espais públics es distribueixen de manera desigual entre els diferents tipus d’espais. 

En primer lloc, s’observa que les vies de comunicació són el tipus d’espai públic amb major nombre d’agressions sexuals, amb un total de 7.816 casos en els últims 5 anys. Segueixen els establiments amb 4.317 casos i les instal·lacions amb 3.871 casos. Per altra banda, els espais oberts i mitjans de transport van registrar un nombre menor d’agressions sexuals amb 2.303 i 932 casos respectivament. 

 

En segon lloc, la visualització també mostra el nombre d’agressions sexuals en espais privats, sent els habitatges el tipus d’espai amb major nombre de casos amb un total de 13.26 en els últims cinc anys. Les dependències comuns o annexes a habitatges van registrar 1.298 casos en el mateix període.

 

La visualització mostra la comparativa dels delictes contra la llibertat sexual en Catalunya i en dos municipis, Badalona i Santa Coloma, en el període entre 2018 i 2021. Les dades es presenten per cada 10.000 habitants. 

En Catalunya, el nombre de delictes contra la llibertat sexual per cada 10.000 habitants va oscil·lar entre 2.3 i 3.2 durant el període considerat, amb un augment notable en 2021. 

En Badalona, el nombre de delictes va ser significativament més alt que en Catalunya en 2018, amb una tasa de 5.5. per cada 10.000 habitants. No obstant, en els següents anys, la tasa va disminuir i es va mantenir per sota de la mitjana catalana en 2019 j 2020. No hi ha dades disponibles per a 2021. 

En Santa Coloma, la tasa de delictes contra la llibertat sexual ha sigut significativament menor que la mitjana catalana i la de Badalona durant tot el període considerat, amb una tasa de només 0.1 per cada 10.000 habitants en 2021. 

 

La visualització mostra l’evolució del nombre d’adhesions a la Xarxa Violeta en Santa Coloma de Gramenet per any, desde el 2019 fins al 2022. En el 2019 van haver 64 adhesions a la xarxa violeta.

En el 2021, el nombre d’adhesions va aumentar significativamente a 294 i en 2022 es van registrar un total de 340 adhesions. 

 

La visualización mostra el nombre de locals a la Xarxa Violeta de Santa Coloma per tipus en l’any 2022. En la categoria de locals en espais públics, de comerç de proximitat són els que lideren amb 113 adhesions, seguits per les companyies de Taxi amb 75. A més a més, s’observa una menor participació de farmàcies, estacions de TMB, estancs, associacions, una ràdio i una benzinera. 

Per altra banda, es pot veure la participació dels locals d’oci en la Xarxa Violeta de Santa Coloma amb 50 adhesions, seguides pels espais d’oci, festes de barri i festivals amb 30. En tercer lloc, es troben les discoteques i bars musicals amb 9 adhesions. 

Finalment, es pot apreciar que alguns serveis municipals també s’han adherit a la Xarxa Violeta en 2022, com els agents cívics nocturns, la policia local, la neteja i el gramepark, amb un total de 30 adhesions.